Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

 1. T.A.N.G.O. 4 Health: de eenmanszaak T.A.N.G.O. 4 Health, gevestigd te donkerbroek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59722606.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met T.A.N.G.O. 4 Health een overeenkomst is aangegaan.
 3. Onder 'algemene voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 4. Diensten: alle diensten die T.A.N.G.O. 4 Health voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het opleiden van therapeuten en particulieren door het geven van trainingen, cursussen en masterclasses.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen T.A.N.G.O. 4 Health en klant krachtens welke T.A.N.G.O. 4 Health de dienst zal uitvoeren.
 6. Particuliere klant: de natuurlijke persoon die niet handelt uit naam van zijn beroep of zijn bedrijf.
 7. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
 8. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
 9. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of T.A.N.G.O. 4 Health worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
 10. Website: www.tango4health.com

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen T.A.N.G.O. 4 Health en klant.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Door aankoop via de webshop, verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van T.A.N.G.O. 4 Health en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
 3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
 4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
 3. T.A.N.G.O. 4 Health heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren voor derden, zonder dat hij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en T.A.N.G.O. 4 Health zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
 5. Indien de klant een overeenkomst voor aanvang van het afgenomen product of dienst wil annuleren is de klant verplicht een vergoeding te betalen van 30% van het overeengekomen honorarium.
 6. T.A.N.G.O. 4 Health behoudt zich het recht om de prijzen van producten aan te passen.

Artikel 5 - Rechten en plichten voor T.A.N.G.O. 4 Health

 1. T.A.N.G.O. 4 Health garandeert dat de aan haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
 2. T.A.N.G.O. 4 Health spant zich in om de gegevens die T.A.N.G.O. 4 Health voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
 3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient T.A.N.G.O. 4 Health met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
 4. T.A.N.G.O. 4 Health is gerechtigd om, na overleg met de klant, voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de klant te publiceren op de website van T.A.N.G.O. 4 Health en/of overige promotionele uitingen van T.A.N.G.O. 4 Health.
 5. T.A.N.G.O. 4 Health is gerechtigd om, indien de klant in gebreke is met het nakomen van zijn betalingsverplichting, het recht op deelname op te schorten.

Artikel 6 - Rechten en plichten voor klant

 1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
 2. De klant dient T.A.N.G.O. 4 Health te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht T.A.N.G.O. 4 Health onverwijld op de hoogte te stellen, dan wel op de hoogte te laten stellen door een derde, van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar T.A.N.G.O. 4 Health om verzoekt.
 3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan T.A.N.G.O. 4 Health zijn verstrekt, heeft T.A.N.G.O. 4 Health het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
 4. De klant stelt T.A.N.G.O. 4 Health steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
 5. Bij klachten over de door T.A.N.G.O. 4 Health geleverde producten en/of diensten dient de klant deze klachten schriftelijk kenbaar te maken aan T.A.N.G.O. 4 Health binnen 7 dagen na levering van het product/de dienst doch uiterlijk binnen 60 dagen na afronding van het traject. T.A.N.G.O. 4 Health brengt de klant binnen twee werkdagen op de hoogte van ontvangst van de klacht. T.A.N.G.O. 4 Health streeft ernaar de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te beantwoorden. De klacht wordt binnen 2 werkdagen vertrouwelijk in behandeling genomen en binnen 10 werkdagen inhoudelijk beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Vragen of klachten die een langere verwerkingstijd vragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant antwoord kan verwachten. Eén jaar na levering van de producten en/of diensten vrijwaart de klant T.A.N.G.O. 4 Health van alle juridische claims naar aanleiding van die geleverde diensten en/of producten. De ingediende klacht en de wijze van afhandeling wordt door T.A.N.G.O. 4 Health geregistreerd en bewaard tot 2 jaar na afhandeling van de klacht.
 6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die T.A.N.G.O. 4 Health nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is T.A.N.G.O. 4 Health niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 7. Wanneer T.A.N.G.O. 4 Health inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. T.A.N.G.O. 4 Health is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de klant verstrekte inloggegevens.
 8. De klant is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de klant en T.A.N.G.O. 4 Health tijdens de samenwerking of uit andere bron heeft verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
 9. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online dienst zoals bijvoorbeeld een e-book, cursus of een programma, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 10. T.A.N.G.O. 4 Health kan producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, dit wordt aan de klant bij het aanbod aangegeven en nogmaals tijdig voor het sluiten van de overeenkomst.

ARTIKEL 7 - BETALING

 1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
 2. Alle door T.A.N.G.O. 4 Health verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. T.A.N.G.O. 4 Health biedt de mogelijkheid om het overeengekomen offertebedrag in vooraf overeengekomen termijnen te betalen. T.A.N.G.O. 4 Health behoudt zich het recht voor om volledig vooruit te factureren. Facturen betreffende een langdurig traject, een cursus, training en/of workshop dienen voor aanvang van de start van de opdracht voldaan te zijn.
 3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
 4. In geval van niet tijdige betaling kan T.A.N.G.O. 4 Health besluiten haar werkzaamheden tijdelijk stil te leggen tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan T.A.N.G.O. 4 Health besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
 5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW bedragen (in geval van een particuliere klant worden de wettelijke BIK-bedragen in rekening gebracht) en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
 6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 7. In bovenstaande gevallen heeft T.A.N.G.O. 4 Health voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
 8. De klant gaat er mee akkoord dat T.A.N.G.O. 4 Health elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt T.A.N.G.O. 4 Health zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
 9. De klant kan bezwaren tegen de door T.A.N.G.O. 4 Health verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan T.A.N.G.O. 4 Health kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal T.A.N.G.O. 4 Health een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.
 10. Indien betaling plaatsvindt via automatische incasso maar incasso onmogelijk blijkt, bijvoorbeeld vanwege onvoldoende saldo op de rekening van de klant of vanwege een door de klant verkeerd opgegeven rekeningnummer, dan is de klant €10,00 administratiekosten verschuldigd per niet-geslaagde automatische incasso.
 11. Alle door T.A.N.G.O. 4 Health geleverde producten en diensten blijven eigendom van T.A.N.G.O. 4 Health totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan T.A.N.G.O. 4 Health zijn voldaan. Tevens te allen tijde met inachtname van artikel 9.

ARTIKEL 8 - VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, lesmateriaal, modellen, technieken, instrumenten alsmede voorbereidend materiaal en uitgebrachte rapportages berusten uitsluitend bij T.A.N.G.O. 4 Health tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De door T.A.N.G.O. 4 Health geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van T.A.N.G.O. 4 Healthen worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van T.A.N.G.O. 4 Health.
 4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door T.A.N.G.O. 4 Health ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van T.A.N.G.O. 4 Health, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
 5. T.A.N.G.O. 4 Health is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van T.A.N.G.O. 4 Health plaatst of aan T.A.N.G.O. 4 Health toestuurt in het kader van de dienstverlening. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant T.A.N.G.O. 4 Health vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
 6. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 13.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 7. Bij inbreuk heeft T.A.N.G.O. 4 Healthrecht op een vergoeding ter hoogte van tenminste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

ARTIKEL 9 - AANSPRAKELIJKHEID

 1. Iedere overeenkomst tussen T.A.N.G.O. 4 Health en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst waarbij T.A.N.G.O. 4 Health gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap. T.A.N.G.O. 4 Health kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en T.A.N.G.O. 4 Health gestelde doel.
 2. De klant is en blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals door T.A.N.G.O. 4 Health zijn geadviseerd.
 3. Indien T.A.N.G.O. 4 Health onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 9.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €5.000,=. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
 4. In aanvulling op artikel 9.3 is T.A.N.G.O. 4 Health dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: 1) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, 2) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van T.A.N.G.O. 4 Health aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan T.A.N.G.O. 4 Health toegerekend kunnen worden, 3) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
 5. T.A.N.G.O. 4 Health sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door T.A.N.G.O. 4 Health geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van T.A.N.G.O. 4 Health.
 6. Klant vrijwaart T.A.N.G.O. 4 Health voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van T.A.N.G.O. 4 Health.

ARTIKEL 10. VERTROUWELIJKHEID

 1. T.A.N.G.O. 4 Health, en voor T.A.N.G.O. 4 Health werkzame personen zullen de door de klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. T.A.N.G.O. 4 Health conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

ARTIKEL 11 - ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT

 1. T.A.N.G.O. 4 Health is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 60 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 2. T.A.N.G.O. 4 Health is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar T.A.N.G.O. 4 Health weinig of geen invloed op kan uitoefenen. T.A.N.G.O. 4 Health kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie T.A.N.G.O. 4 Health een overeenkomst is aangegaan.
 3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
 4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van T.A.N.G.O. 4 Health onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: transport moeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij T.A.N.G.O. 4 Health, wanprestatie door leveranciers van T.A.N.G.O. 4 Health waardoor T.A.N.G.O. 4 Health haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van T.A.N.G.O. 4 Health of diens leveranciers.
 5. Bij overmacht heeft T.A.N.G.O. 4 Health tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat T.A.N.G.O. 4 Health in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12 - CONFORMITEIT

 1. T.A.N.G.O. 4 Health zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in het aanbod overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en T.A.N.G.O. 4 Health in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
 2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 12.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van T.A.N.G.O. 4 Health worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van T.A.N.G.O. 4 Health aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van T.A.N.G.O. 4 Health.
 3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door T.A.N.G.O. 4 Health te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van T.A.N.G.O. 4 Health, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 13 - BIJZONDERE BEPALINGEN TRAJECTEN, ONLINE CURSUSSEN

 1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijk traject of workshop al dan niet met referentie naar of volgens de methode van T.A.N.G.O. 4 Health aan te bieden of te doen geven.
 2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan het traject, de cursus en of training of de workshop en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. T.A.N.G.O. 4 Health aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van T.A.N.G.O. 4 Health in de praktijk tot uitvoering brengt.
 3. T.A.N.G.O. 4 Health is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens T.A.N.G.O. 4 Health, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
 4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats. Bij tussentijdse ontbinding van een traject, cursus of training blijft de klant onverminderd gehouden tot betaling van het volledige overeengekomen offertebedrag.
 5. Na het einde van het traject, de cursus of de training behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving, T.A.N.G.O. 4 Health geeft in het aanbod aan hoe lang de content beschikbaar blijft. T.A.N.G.O. 4 Health streeft ernaar al het materiaal online te houden. Indien T.A.N.G.O. 4 Health besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt T.A.N.G.O. 4 Health de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij T.A.N.G.O. 4 Health meest recente bekende e-mailadres op de hoogte. De klant is zelf verantwoordelijk voor het, indien mogelijk, tijdelijk downloaden van bestanden.
 6. De door T.A.N.G.O. 4 Health aan de klant verstrekte inloggegevens en verstrekte bestanden en/of documenten betreffende de trajecten, cursussen, modules en programma’s mogen nimmer met derden worden gedeeld.
 7. Indien de klant over gaat tot annulering van de overeengekomen opdracht met betrekking tot een cursus, training of programma, is de klant gehouden tot het betalen van een vergoeding voor de gereserveerde deelname: 1) annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opdracht: de klant is niet gehouden tot het betalen van een vergoeding; 2) annulering tussen 8 en 4 weken voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 30% van het in de offerte overeengekomen bedrag; 3) annulering tussen 4 en 2 weken voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 50% van het in de offerte overeengekomen bedrag; 4) annulering tot 1 week voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 75% van het in de offerte overeengekomen bedrag; 5) annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de opdracht: de klant is gehouden tot het betalen van een vergoeding van 100% van het in de offerte overeengekomen bedrag.
 8. Binnen de cursussen, trainingen en programma’s kunnen via het platform berichten worden verzonden. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden verstuurd. Berichten die de klant binnen het platform verstuurt, mogen geen discriminerende, pornografische, beledigende of bedreigende inhoud bevatten of op enigerlei wijze de wet overtreden. T.A.N.G.O. 4 Health is te allen tijde gerechtigd deze informatie zonder opgaaf van redenen te verwijderen of te wijzigen en de klant van het platform te verwijderen.
 9. T.A.N.G.O. 4 Health spant zich in om te zorgen dat de klant gebruik kan maken van het platform waarop de content van de online cursus/workshop beschikbaar is. T.A.N.G.O. 4 Health verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het (tijdelijk) niet bereikbaar zijn van het platform.
 10. De inhoud van de sessies, online content en of trajecten welke door T.A.N.G.O. 4 Health worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de opdracht aangevuld dan wel gewijzigd worden.
 11. T.A.N.G.O. 4 Health behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij masterclasses en/of workshops of sessies indien de deelnemers door het gedrag de uitvoering belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.
 12. T.A.N.G.O. 4 Health is gerechtigd de masterclass, opleiding en/of workshop te annuleren indien er niet voldoende  deelnemers zijn.
 13. Indien T.A.N.G.O. 4 Health door overmacht (zoals genoemd in artikel 12) genoodzaakt is om de masterclass en/of workshop te verplaatsen, behoudt de klant het recht op aanwezigheid voor de masterclass en/of workshop voor de nader te bepalen datum.
 14. De door T.A.N.G.O. 4 Health aan de klant verstrekte gegevens betreffende de geleverde diensten en/of producten mogen nimmer met derden worden gedeeld.

ARTIKEL 14 - OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen T.A.N.G.O. 4 Health en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor T.A.N.G.O. 4 Health alleen bindend indien en voor zover deze door T.A.N.G.O. 4 Health uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien T.A.N.G.O. 4 Health op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
 5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op derden worden overgedragen indien T.A.N.G.O. 4 Health hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij T.A.N.G.O. 4 Health partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 7. De klant en T.A.N.G.O. 4 Health zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minne proberen te schikken, al dan niet met hulp van rechtsbijstand, alvorens een beroep te doen op de rechter.
 8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen T.A.N.G.O. 4 Health en de klant tenzij een wettelijke bepaling anders voorschrijft.


Versie oktober 2022

>